Jdi na obsah Jdi na menu

Příběh o Josefovi

16. 1. 2010

Obrazek

Genesis 37. kapitola

1I usadil se Jákob v zemi, v níž jeho otec pobýval jako host, v zemi kenaanské.

 • 2Toto je rodopis Jákobův. Sedmnáctiletý Josef pásal se svými bratry ovce. Byl to mládenec, který býval se syny žen svého otce, Bilhy a Zilpy. Josef přinášel svému otci o svých bratrech zlé zprávy.
 • 3Izrael Josefa miloval ze všech svých synů nejvíce; vždyť to byl syn jeho stáří. Proto mu udělal pestře tkanou suknici.
 • 4Když bratři viděli, že ho otec miluje nade všechny bratry, začali ho nenávidět a nepromluvili na něho pokojného slova.
 • 5Jednou měl Josef sen a pověděl jej svým bratrům; nenáviděli ho pak ještě více.
 • 6Řekl jim totiž: „Slyšte prosím, jaký jsem měl sen:
 • 7Vážeme na poli snopy. Tu povstane můj snop a zůstane stát. A hle, vaše snopy obcházely kolem něho a klaněly se mému snopu.“
 • 8Bratři mu odpověděli: „To budeš nad námi kralovat jako král či mezi námi vládnout jako vladař?“ A nenáviděli ho pro jeho sny a pro jeho slova ještě víc.
 • 9Měl pak ještě jiný sen a vypravoval jej svým bratrům: „Měl jsem opět sen: Klanělo se mi slunce, měsíc a jedenáct hvězd.“
 • 10To vyprávěl otci a bratrům. Otec ho okřikl: „Jaký žes to měl sen? Že i já, tvá matka a tvoji bratři přijdeme, abychom se před tebou skláněli k zemi?“
 • 11Bratři na něho žárlili, ale otec na to nepřestával myslet.
 • 12Bratři pak odešli, aby pásli ovce svého otce v Šekemu.
 • 13Tu Izrael řekl Josefovi: „Zdalipak nepasou tvoji bratři v Šekemu? Pojď, rád bych tě za nimi poslal.“ On mu odvětil: „Tu jsem.“
 • 14 Izrael mu řekl: „Jdi a podívej se, je-li s tvými bratry a s ovcemi vše v pořádku, a podej mi zprávu.“ Poslal ho tedy z chebrónské doliny a on přišel do Šekemu.
 • 15Tu ho nalezl nějaký muž, jak bloudí po poli, a zeptal se ho: „Co hledáš?“
 • 16Odvětil: „Hledám své bratry. Pověz mi prosím, kde pasou.“
 • 17Muž mu řekl: „Odtáhli odtud. Slyšel jsem, jak říkají: ‚Pojďme do Dótanu.‘“ Josef tedy šel za svými bratry a nalezl je v Dótanu.
 • 18Jakmile ho v dálce spatřili, ještě než se k nim přiblížil, smluvili se proti němu, že ho usmrtí.
 • 19Řekli si mezi sebou: „Hle, mistr snů sem přichází!
 • 20Pojďte, zabijme ho! Pak ho vhodíme do některé cisterny a řekneme: Sežrala ho divá zvěř. A uvidíme, co bude z jeho snů!“
 • 21Když to uslyšel Rúben, rozhodl se vysvobodit ho z jejich rukou. Zvolal: „Přece ho nebudeme ubíjet!“
 • 22Dále jim Rúben řekl: „Neprolévejte krev. Vhoďte ho do cisterny, která je ve stepi, ale ruku na něj nevztahujte!“ Chtěl ho z rukou bratrů vysvobodit a přivést k otci.
 • 23Jakmile Josef přišel k bratrům, strhli z něho suknici, tu suknici pestře tkanou, kterou měl na sobě.
 • 24Vzali ho a hodili do cisterny. Cisterna byla prázdná, bez vody.
 • 25Pak se posadili, aby jedli chléb. Tu se rozhlédli a spatřili, jak od Gileádu přichází karavana Izmaelců; jejich velbloudi nesli ladanum, mastix a masti. Táhli s tím dolů do Egypta.
 • 26Juda řekl bratrům: „Čeho tím dosáhneme, když svého bratra zabijeme a jeho krev zatajíme?
 • 27Pojďte, prodejme ho Izmaelcům, ale sami na něho nesahejme; vždyť je to náš rodný bratr.“ Bratři ho uposlechli.
 • 28Když midjánští obchodníci jeli kolem, vytáhli Josefa z cisterny a prodali ho Izmaelcům za dvacet šekelů stříbra. Ti přivedli Josefa do Egypta.
 • 29Když se Rúben vrátil k cisterně, vidí, že tam Josef není. Roztrhl své roucho,
 • 30vrátil se k bratrům a naříkal: „Ten hoch tam není. Co si jen, co si jen počnu?“
 • 31Tu vzali bratři Josefovu suknici, porazili kozla a suknici namočili v krvi.
 • 32Tu pestře tkanou suknici pak dali donést otci se vzkazem: „Tohle jsme nalezli. Pozorně si to prosím prohlédni: Je to suknice tvého syna, nebo není?“
 • 33Když si ji prohlédl, zvolal: „Suknice mého syna! Sežrala ho divá zvěř! Rozsápán, rozsápán je Josef!“
 • 34I roztrhl Jákob svůj šat, přes bedra přehodil žíněné roucho a truchlil pro syna mnoho dní.
 • 35Přišli všichni jeho synové a všechny jeho dcery, aby ho potěšili, ale on se potěšit nedal. Naříkal: „Ve smutku sestoupím za synem do podsvětí.“ Tak oplakával otec Josefa.
 • 36A Medanci ho prodali do Egypta faraónovu dvořanu Potífarovi, veliteli tělesné stráže.
 • A jak to bylo dál si už přečtěte sami v Bibli. Pokud nemáte svoji Bibli, můžete využít on-line Bibli na internetu!

   

  Komentáře

  Přidat komentář

  Přehled komentářů

  Zatím nebyl vložen žádný komentář